Tutkimuksen perusteella voisi olettaa, että Mennään Eteenpäin –viikonlopun jälkeen parit kokevat ehkä suurempaa vapautta ottaa esille ja käsitellä suhteessaan ja omassa elämässään erilaisia asioita, mikä lähentää puolisoita toisiinsa ja luo pohjaa kestävälle avioliitolle.

Matti Viitanen on toteuttanut Mennään Eteenpäin -viikonlopuista yliopistollisen tutkimuksen, joka julkaistiin myös pro gradu -työnä. Alla referaatti tutkimuksen tuloksista.

Osallistujat

Osallistujista suurin osa oli 34 – 50-vuotiaita. Keski-ikä on hieman alhaisempi kuin koko väestössä. Suurin osa vastaajista oli ollut naimisissa alle 15 vuotta. Tarve parisuhteen kanssa työskentelyyn on suurempi nuoremmilla, joilla on vanhempia suurempi tietoisuus suhteensa kehittämisen mahdollisuuksista. Osallistujien perhekoot vastaavat suomalaista perhekokojakaumaa, missä keskiarvoperheeseen kuuluu 3,9 henkilöä. Lapsettomia pareja on tutkituissa vähemmän kuin yleensä väestössä. Noin 70 % osallistujista asuu kaupunkimaisesti. Jakauma noudattaa väestön yleistä asumisjakaumaa.

Aiempi kokemus parisuhdetapahtumista

Kolme viidesosaa kyselyyn vastanneista ei ollut osallistunut mihinkään parisuhdekoulutukseen ennen Mennään Eteenpäin -viikonloppuaan. Järjestäjien ajatus suunnata viikonloppu ensisijaisesti pareille, joilla ei ole muuta parisuhdekoulutusta on onnistunut siis kohtalaisesti. Suurin osa osallistujista oli halunnut viikonloppuun molemminpuolisen hyödyn takia. Miesten ja naisten osallistumisen ennakkomotiivit erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi siten, että puolison toive oli lähes kokonaan miesten motiivina, kun taas naiset korostivat että viikonlopusta olisi hyötyä molemmille.

Parisuhteen laatu ennen viikonloppua

Oma arvio siitä, millainen parisuhde on, antaa jonkinlaisen kuvan parisuhteen laadusta. Asiaa kysyttiin myös tähän kyselyyn osallistuneilta. Enimmäkseen parit olivat tyytyväisiä avioliittoonsa. Heistä yhteensä 54 % piti suhdettaan hyvänä tai oikein hyvänä, tavallisena tai huonona yhteensä 46 %. Miehet arvioivat parisuhteensa laatua varovammin kuin naiset. Naisten arviot parisuhteensa laadusta painottuivat vaihtoehtoon hyvä, kun taas miehillä vaihtoehtoon tavallinen. Havaintoa voitaneen selittää sillä, että miesten ja naisten välillä on yleisesti todettu ilmenevän eroja tyytyväisyyskäsitysten välillä. Itsensä tyytyväiseksi tai onnelliseksi parisuhteessaan kokevat naiset ovat kuunnellessaan kykeneviä välttämään puhutun kommunikaation negatiivisia viestejä, kun taas miehet huomaavat ne herkemmin. Tällöin naisilla menee korvien ohi sellaista, jonka miehet rekisteröivät parisuhteen uhkaksi.

Mennään Eteenpäin -viikonloppuun kohdistuneet odotukset

Suurin osa vastaajista lähti Mennään Eteenpäin -viikonloppuun toiveikkain mielin. Verrattaessa vastauksia parisuhteen laadusta ja viikonlopun odotuksista, huomattiin, että ne korreloivat keskenään. Osallistujilla, jotka kokevat parisuhteessaan “menevän hyvin” oli viikonloppuun tullessaan positiivisempia odotuksia kuin parisuhteessaan sillä hetkellä vaikeuksia kokevilla.

Mennään Eteenpäin -viikonlopun kokemus

Viikonlopun kokemukset olivat vastaajien mielestä voittopuolisesti myönteisiä ja syviä. Vaihtoehtoja, joissa pyydettiin arvioimaan molemminpuolista kokemusta oli arvioitu selvästi varovaisemmin kuin pelkästään omasta puolesta vastattavia kysymyksiä. Negatiivisia väitteitä arvioitiin muita hieman kärkevämmin.

Vastausten perusteella voisi ajatella, että Mennään Eteenpäin -viikonloppu oli useimpien osallistujien mielestä pääasiallisesti myönteinen ja parisuhdetta syventävä kokemus. Uskonnollisiin käsityksiin myönteisesti tai hyvin myönteisesti viikonloppu vaikutti 65 %:lla vastaajista.

Tutkimuksessa esitettiin myös kysymys, miten osallistujat olivat kokeneet viikonlopun rakenteen. Osallistujat arvioivat pääsääntöisesti sekä viikonlopun rakennetta että viikonlopun aiheita positiivisesti.

Viikonlopun vaikutukset

Viikonlopun vaikutuksia tutkittiin useista eri näkökulmista.

Vuorovaikutus. Parit olivat työskennelleet annettujen tehtävien avulla viikonlopussaan paljon parisuhteensa hyväksi ja hyötyneet siitä paljon.

Kohtaaminen. Oman itsen ja puolison kohtaaminen oli ollut vaikuttava elementti. Osallistujat ilmaisivat viikonlopun prosessin antaneen heidän parisuhteelleen uutta sisältöä ja näkökulmaa. Oman itsen kohtaaminen muutti myös heidän ajatustapojaan.

Opetussisältö. Mennään Eteenpäin -viikonlopun opetussisältö sai hyvän vastaanoton. Osallistujat olivat pitkälle samaa mieltä asiasta vielä noin vuosi oman viikonloppunsa jälkeen.

Viikonlopun kokemus. Viikonloppu sinänsä näyttää nostavan parisuhteen laatua siten, että parit kokevat viikonlopun käytyään suhteessaan iloa ja tyytyväisyyttä. USA:ssa tehdyn vastaavan tutkimuksen mukaan noin 65 % Mennään Eteenpäin -viikonloppuihin osallistujista arvioi parisuhteensa laadun olleen välittömästi viikonlopun jälkeen erinomainen, kun se ennen viikonloppua oli ollut sitä noin 45 %:lla osallistujista. Vuosiakin viikonloppunsa jälkeen 75 % viikonlopuissa olleista pareista arvioi oman parisuhteensa laatua erinomaiseksi tai hyväksi viikonlopun vaikutuksesta.